G-Man Webcomics #261: Smashy Smashy

G-Man Webcomics #261: Smashy Smashy